Regulamin

Regulamin

Firma Alarm-Tech Sytemy Zabezpiecze? gwarantuje 100% satysfakcji z zakupw.

Je?li zakupiony towar nie spe?ni Pa?stwa oczekiwa? zapewniamy mo?liwo?? zwrotu w ci?gu 14 dni od daty zakupu - gwarantujemy zwrot p?atno?ci. Zapewniamy profesjonaln? pomoc techniczn? w doborze sprz?tu oraz wsparcie techniczne podczas uruchamiania.

Zamwienia z?o?one do godziny 15:00 b?d? realizowane tego samego dnia.

Regulamin sprzeda?y sklepu internetowego ip-monitoring.pl

Sklep Internetowy www.ip-monitoring.pl dba o prawa konsumenta. Konsument nie mo?e zrzec si? praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umw mniej korzystne dla konsumenta ni? postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta s? niewa?ne, a w ich miejsce stosuje si? przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego te? postanowienia niniejszego Regulaminu nie maj? na celu wy??cza? ani ogranicza? jakichkolwiek praw konsumentw przys?uguj?cych im na mocy bezwzgl?dnie wi???cych przepisw prawa, a wszelkie ewentualne w?tpliwo?ci nale?y t?umaczy? na korzy?? Konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodno?ci postanowie? niniejszego Regulaminu z powy?szymi przepisami, pierwsze?stwo maj? te przepisy i nale?y je stosowa?.

1 Postanowienia oglne


1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem), okre?la warunki i zasady ?wiadczenia przez przedsi?biorcw A. Wo?niak oraz G. ?urawski dzia?aj?cych, jako sp?ka cywilna Alarm-Tech s.c. Systemy Zabezpiecze?, os. Jagiello?skie 19, 31-834 Krakw, NIP: PL6782683179,REGON: 351559876, zwanych dalej ?Sprzedawc??, us?ug drog? elektroniczn?, w tym w szczeglno?ci zasady korzystania przez Klientw ze sklepu internetowego dost?pnego pod adresem www.ip-monitoring.pl, sposb sk?adania Zamwie? oraz ich realizacji, a tak?e tryb post?powania reklamacyjnego.

1.1. Sklep Internetowy dost?pny pod adresem internetowym www.ip-monitoring.pl prowadzony jest przez wsplnikw prowadz?cych wsplnie dzia?alno?? gospodarcz? w oparciu o umow? sp?ki cywilnej pod nazw? ALARM-TECH SYSTEMY ZABEZPIECZE? ANDRZEJ WO?NIAK, GRZEGORZ ?URAWSKI SP?KA CYWILNA (adres miejsca prowadzenia dzia?alno?ci i adres do dor?cze?: Bole?, ul. Graniczna 4, 32-086 W?grzce), NIP sp?ki cywilnej 6782683179, REGON sp?ki cywilnej 351559876, adres poczty elektronicznej: sklep@ip-monitoring.pl, numer telefonu +48 775453453, tj.: Andrzeja Wo?niaka prowadz?cego dzia?alno?? gospodarcz? pod firm? ANDRZEJ WO?NIAK ALARM - TECH SYSTEMY ZABEZPIECZE? (adres miejsca prowadzenia dzia?alno?ci: os. Jagiello?skie 19, 31-834 Krakw) wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia?alno?ci Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra w?a?ciwego do spraw gospodarki, NIP 6781463151, REGON 351347298; Grzegorza ?urawskiego prowadz?cego dzia?alno?? gospodarcz? pod firm? GRZEGORZ ?URAWSKI ALARM - TECH SYSTEMY ZABEZPIECZE? (adres miejsca prowadzenia dzia?alno?ci: os. Jagiello?skie 19, 31-834 Krakw) wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia?alno?ci Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra w?a?ciwego do spraw gospodarki, NIP 6782150299, REGON 351454829.

1.2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie Internetowym w zwi?zku z realizacj? postanowie? niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane s? w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatno?ci opublikowanej na stronie Sklepu Internetowego. Polityka prywatno?ci zawiera przede wszystkim zasady dotycz?ce przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osb, ktrych dane dotycz?, a tak?e informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plikw cookies oraz narz?dzi analitycznych. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupw jest dobrowolne. Podobnie zwi?zane z tym podanie danych osobowych przez korzystaj?cego ze Sklepu Internetowego Us?ugobiorc? lub Klienta jest dobrowolne, z zastrze?eniem wyj?tkw wskazanych w polityce prywatno?ci (zawarcie umowy oraz obowi?zki ustawowe Sprzedawcy).


2. Sprzeda? odbywa si? za po?rednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odleg?o??, pomi?dzy Klientem, a Sprzedawc?.
3. Klientem mo?e by? ka?da osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadaj?ca osobowo?ci prawnej, posiadaj?ca pe?n? zdolno?? do czynno?ci prawnych.
4. Przed rozpocz?ciem korzystania z us?ug ?wiadczonych drog? elektroniczn? nale?y zapozna? si? z Regulaminem udost?pnionym na stronie internetowej pod adresem https://www.ip-monitoring.pl/regulamin, w formie, ktra umo?liwia jego pobieranie, utrwalanie i wydrukowanie.
5. Regulamin jest integraln? cz??ci? Umowy sprzeda?y zawieranej z Klientem.
6. Warunkiem zawarcia Umowy sprzeda?y jest zapoznanie si? i akceptacja Regulaminu przez Klienta. Podczas dokonywania zakupw w sklepie internetowym Klient potwierdza fakt zapoznania si? z Regulaminem i potwierdza, ?e akceptuje go w obowi?zuj?cej formie.
7. Sprzedawca zapewnia, ?e Towary dost?pne w Sklepie s? wolne od wad fizycznych i prawnych.
8. Do korzystania ze Sklepu wymagane jest posiadanie urz?dzenia z dost?pem do sieci Internet wyposa?onego w przegl?dark? internetow? (zalecane MS Internet Explorer w wersji minimum 8.0 lub Mozilla Firefox wersja minimum 4.0, Opera od wersji 9.5), ktra zapewnia obs?ug? plikw cookie oraz skryptw Javascript. Dopuszczalne jest stosowanie innych wersji przegl?darek internetowych, je?eli zapewniaj? one pe?n? zgodno?? z wersjami wymienionymi powy?ej.
9. Dla zachowania bezpiecze?stwa korzystania ze Sklepu, urz?dzenie z ktrego korzysta Klient w szczeglno?ci powinno posiada?:
a) system antywirusowy z najnowsz? wersj? definicji wirusw i uaktualnie?,
b) skuteczn? zapor? bezpiecze?stwa (firewall),
c) zainstalowane wszystkie dost?pne aktualizacje systemu operacyjnego oraz przegl?darki internetowej, ktre dotycz? bezpiecze?stwa,
d) aktywowan? funkcj? akceptacji plikw cookie (ciasteczek) oraz Java Script w przegl?darce internetowej,
e) oprogramowanie umo?liwiaj?ce odczyt plikw w formacie PDF.

10. Zabrania si? dostarczania przez Klientw tre?ci o charakterze bezprawnym.

11. Podanie przez klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednak?e ich brak uniemo?liwia dokonanie zakupw.


2 Definicje

Wyra?enia u?yte w Regulaminie oznaczaj?:
Sklep, Sklep internetowy ? sklep internetowy dost?pny pod adresem www.ip-monitoring.pl prowadzony przez Sprzedawc?,
Sprzedawca ? A. Wo?niak oraz G. ?urawski dzia?aj?cy, jako sp?ka cywilna Alarm-Tech s.c. Systemy Zabezpiecze?, os. Jagiello?skie 19, 31-834 Krakw, NIP: PL6782683179,REGON: 351559876
Klient ? podmiot, ktry zawar? lub ma zamiar zawrze? ze Sprzedawc? Umow? sprzeda?y za po?rednictwem Sklepu,
Zamwienie ? z?o?ona przez Klienta za po?rednictwem Sklepu oferta zawarcia Umowy sprzeda?y ze Sprzedawc?. Klient mo?e zamwi? towar tak?e telefonicznie, faksem lub za po?rednictwem poczty elektronicznej, na analogicznych zasadach, jak za po?rednictwem Sklepu,
Umowa sprzeda?y ? umowa kupna sprzeda?y Towaru zawarta pomi?dzy Sprzedawc?, a Klientem za po?rednictwem Sklepu,
Towar ? rzeczy oferowane do sprzeda?y przez Sprzedawc? za po?rednictwem Sklepu,
Konsument ? osoba fizyczna dokonuj?c? czynno?ci prawnej niezwi?zanej bezpo?rednio z jej dzia?alno?ci? gospodarcz? lub zawodow?, b?d?ca jednocze?nie Klientem,
Firma ? osoba fizyczna, prawna lub jednostka nie posiadaj?ca osobowo?ci prawnej, b?d?ca Klientem, ktra Zamawia Towar w zwi?zku ze swoj? dzia?alno?ci? gospodarcz? lub zawodow?.

Us?uga Elektroniczna ? us?uga ?wiadczona drog? elektroniczn? przez Us?ugodawc? na rzecz Us?ugobiorcy za po?rednictwem Sklepu Internetowego.


3 Zamwienia


1. Klient mo?e sk?ada? Zamwienia w Sklepie 24 godziny na dob? 7 dni w tygodniu.
2. Zamwienie w Sklepie internetowym sk?ada si? za pomoc? formularza dost?pnego w Sklepie.
3. Informacje o Towarach w Sklepie nie stanowi? oferty w rozumieniu przepisw kodeksu cywilnego, a stanowi? zaproszenie do zawarcia Umowy sprzeda?y.
4. Z?o?enie Zamwienia stanowi ofert? zawarcia Umowy sprzeda?y w rozumieniu kodeksu cywilnego, z?o?on? Sprzedawcy przez Klienta.
5. Rejestracja i za?o?enia konta nie jest warunkiem koniecznym z?o?enia Zamwienia przez Klienta w Sklepie.
6. Podanie danych osobowych w formularzu jest niezb?dne do z?o?enia Zamwienia. W interesie Klienta le?y podanie prawid?owych danych umo?liwiaj?cych kontakt i dostarczenie Towaru. Sprzedawca mo?e odst?pi? od realizacji zamwienia, w wypadku gdy dane podane przez Klienta podczas rejestracji, b?d? niezupe?ne (brak imienia, nazwiska, adresu, nr telefonu b?d? adresu mailowego) lub gdy dane podane przez Klienta s? b??dne lub nieprawdziwe, a nie b?dzie mo?liwo?ci zweryfikowania tych danych i ustalenia poprawnych.
7. W celu z?o?enia Zamwienia za po?rednictwem Sklepu Klient powinien doda? do Koszyka Towar, ktry zamierza kupi?, przy czym dodanie Towaru do Koszyka nie jest rwnoznaczne ze z?o?eniem Zamwienia. Towary mog? by? dodawane lub usuwane z ?Koszyka?.
8. Koszyk umo?liwia Klientowi zarz?dzanie zamawianymi Towarami oraz przeliczanie warto?ci Zamwienia.
9. W celu poprawnego z?o?enia Zamwienia Klient powinien poda? dane pozwalaj?ce na jego identyfikacj? oraz identyfikacj? odbiorcy Towaru, je?eli b?dzie to inna osoba, a tak?e wybra? dokument potwierdzaj?cy dokonanie sprzeda?y (paragon albo faktura VAT).
10. Klient, podczas procesu Zamawiania mo?e wybra? dodatkowe katalogi albo dodatki zaproponowane przez Sprzedawc?.
11. Klient, sk?adaj?c Zamwienie, mo?e wybra? opcj?, aby Sprzedawca si? z nim skontaktowa? telefonicznie przed realizacj? Zamwienia.
12. Klient, sk?adaj?c Zamwienie, mo?e zg?osi? uwagi, tj. przekaza? dodatkowe informacje zwi?zane z Zamwieniem.
13. Umow? sprzeda?y uwa?a si? za zawart? kiedy Sprzedawca potwierdzi dost?pno?? Towaru, a tym samym poinformuje o przyj?ciu Zamwienia do realizacji. Klient b?d?cy Konsumentem otrzymuje potwierdzenie zawarcia umowy poprzez e-mail wraz z potwierdzeniem przyj?cia Zamwienia do realizacji.
14. Dla stron wi???ce s? informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym Towarze w momencie z?o?enia Zamwienia, w szczeglno?ci: cena, charakterystyka Towaru, jego cechy, elementy wchodz?ce w sk?ad zestawu, termin i sposb dostawy.


4 Rejestracja i us?ugi elektroniczne


1. Rejestracja w Sklepie jest dobrowolna i bezp?atna.
2. W celu dokonania rejestracji w Sklepie Klient powinien wype?ni? formularz rejestracji znajduj?cy si? na stronie internetowej Sklepu, podaj?c w nim swoje prawdziwe dane.
3. U?ytkownik w celu pomy?lnego przej?cia procesu rejestracji zobowi?zany jest poda? nast?puj?ce dane:
a) Imi? i Nazwisko albo firm? przedsi?biorcy,
b) Telefon,
c) E-mail,
d) Has?o,
e) Dane adresowe,
f) NIP w przypadku podmiotw prowadz?cych dzia?alno?? gospodarcz?,

4. Po wype?nieniu przez Klienta pl formularza rejestracji wymaganymi danymi zostanie utworzone konto Klienta.
5. W przypadku, gdy dane Klienta wymagane podczas procesu rejestracji ulegn? zmianie, Klient zobowi?zany jest do ich aktualizacji w celu doprowadzenia do stanu zgodnego z rzeczywisto?ci?.
6. W sytuacji, gdy dane Klienta wymagane podczas procesu rejestracji ulegn? zmianie po rozpocz?ciu realizacji Zamwienia, Klient jest zobowi?zany do ich aktualizacji i telefonicznym lub mailowym poinformowaniu o tym Sklepu.

7. US?UGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

7.1. W Sklepie Internetowym dost?pne s? nast?puj?ce Us?ugi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamwienia, Newsletter, Konfiguratory, Powiadomienia o szkoleniach, Zaproponuj szkolenie, Zadaj pytanie o produkt.

7.1.1. Konto ? korzystanie z Konta mo?liwe jest po wykonaniu ??cznie dwch kolejnych krokw przez Us?ugobiorc? ? (1) wype?nieniu Formularza Rejestracji, (2) klikni?ciu pola ?Za?? konto?. W Formularzu Rejestracji niezb?dne jest podanie przez Us?ugobiorc? nast?puj?cych danych Us?ugobiorcy: imi? i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowo??, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz has?o. W wypadku Us?ugobiorcw nieb?d?cych konsumentami niezb?dne jest tak?e podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

7.1.1.1. Us?uga Elektroniczna Konto ?wiadczona jest nieodp?atnie przez czas nieoznaczony. Us?ugobiorca ma mo?liwo??, w ka?dej chwili i bez podania przyczyny, usuni?cia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wys?anie stosownego ??dania do Us?ugodawcy, w szczeglno?ci za po?rednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@ip-monitoring.pl lub te? pisemnie na adres: ul. Graniczna 4, 32-086 Bole?, poczta W?grzce.

7.1.2. Formularz Zamwienia ? korzystanie z Formularza Zamwienia rozpoczyna si? z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Z?o?enie Zamwienia nast?puje po wykonaniu przez Klienta ??cznie dwch kolejnych krokw ? (1) po wype?nieniu Formularza Zamwienia i (2) klikni?ciu na stronie Sklepu Internetowego po wype?nieniu Formularza Zamwienia pola ?Potwierd? zamwienie z obowi?zkiem zap?aty? ? do tego momentu istnieje mo?liwo?? samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu nale?y kierowa? si? wy?wietlanymi komunikatami oraz informacjami dost?pnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamwienia niezb?dne jest podanie przez Klienta nast?puj?cych danych dotycz?cych Klienta: imi? i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowo??, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotycz?cych Umowy Sprzeda?y: Produkt/y, ilo?? Produktu/w, miejsce i sposb dostawy Produktu/w, sposb p?atno?ci. W wypadku Klientw nieb?d?cych konsumentami niezb?dne jest tak?e podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

7.1.2.1. Us?uga Elektroniczna Formularz Zamwienia ?wiadczona jest nieodp?atnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zako?czeniu z chwil? z?o?enia Zamwienia za jego po?rednictwem albo z chwil? wcze?niejszego zaprzestania sk?adania Zamwienia za jego po?rednictwem przez Us?ugobiorc?.

7.1.3. Newsletter ? korzystanie z Newslettera nast?puje po podaniu w zak?adce ?Newsletter? widocznej na stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na ktry maj? by? przesy?ane kolejne edycje Newslettera i klikni?ciu pola ?Zapisz si??. Na Newsletter mo?na si? rwnie? zapisa? poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zak?adania Konta ? z chwil? utworzenia Konta Us?ugobiorca zostaje zapisany na Newsletter.

7.1.3.1. Us?uga Elektroniczna Newsletter ?wiadczona jest nieodp?atnie przez czas nieoznaczony. Us?ugobiorca ma mo?liwo??, w ka?dej chwili i bez podania przyczyny, wypisania si? z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wys?anie stosownego ??dania do Us?ugodawcy, w szczeglno?ci za po?rednictwem ustawie? Konta na stronie ip-monitoring.pl, poczty elektronicznej na adres: sklep@ip-monitoring.pl lub te? pisemnie na adres: ul. Graniczna 4, 32-086 Bole?, poczta W?grzce.

7.1.3. Konfiguratory ? korzystanie z us?ugi Konfiguratory nast?puje po podaniu w wybranym formularzu dost?pnym w zak?adce ?Konfiguratory? widocznej na stronie Sklepu Internetowego (System alarmowy, Monitoring Wizyjny, Nag?o?nienie, System P.PO?) danych odno?nie parametrw instalacji oraz danych kontaktowych (imienia i nazwiska, adresu poczty elektronicznej) na ktre ma zosta? przes?ana spersonalizowana informacja na temat odpowiednich urz?dze? do wskazanego typu systemu oraz po klikni?ciu przycisku ?Wy?lij zapytanie ofertowe?.

7.1.3.1. Us?uga Elektroniczna Konfiguratory ?wiadczona jest nieodp?atnie jednorazowo po z?o?eniu zapytania poprzez formularz dost?pny na Stronie Sklepu.

7.1.4. Powiadomienia o szkoleniach ? korzystanie z us?ugi powiadomie? o przysz?ych szkoleniach nast?puje po podaniu w zak?adce ?Szkolenia? widocznej na stronie Sklepu, adresu poczty elektronicznej, wyra?eniu zgody na kontakt drog? elektroniczn? i klikni?ciu pola ?Zapisz si??. Na Powiadomienia o szkoleniach mo?na si? rwnie? zapisa? poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zak?adania Konta ? z chwil? utworzenia Konta Us?ugobiorca zostaje zapisany na Powiadomienia o szkoleniach.

7.1.4.1. Us?uga Elektroniczna Powiadomienia o szkoleniach ?wiadczona jest nieodp?atnie przez czas nieoznaczony. Us?ugobiorca ma mo?liwo??, w ka?dej chwili i bez podania przyczyny, wypisania si? z Powiadomie? o szkoleniach (rezygnacji) poprzez wys?anie stosownego ??dania do Us?ugodawcy, w szczeglno?ci za po?rednictwem ustawie? Konta na stronie ip-monitoring.pl, poczty elektronicznej na adres: sklep@ip-monitoring.pl lub te? pisemnie na adres: ul. Graniczna 4, 32-086 Bole?, poczta W?grzce.

7.1.5. Zaproponuj szkolenie ? korzystanie z us?ugi Zaproponuj szkolenie nast?puje po podaniu w wybranym formularzu dost?pnym w zak?adce "Szkolenia" widocznej na stronie Sklepu Internetowego tematu szkolenia w jakim U?ytkownik chcia?by uczestniczy? w przysz?o?ci oraz danych kontaktowych (adresu poczty elektronicznej) na ktre mo?e zosta? przes?ana informacja na temat przewidywanego terminu organizacji szkolenia o wskazanej tematyce.

7.1.5.1. Us?uga Elektroniczna Zaproponuj szkolenie ?wiadczona jest nieodp?atnie i jednorazowo po z?o?eniu zapytania poprzez formularz dost?pny na Stronie Sklepu.

7.1.6. Zadaj pytanie o produkt ? korzystanie z us?ugi Zadaj pytanie o produkt nast?puje po podaniu w zak?adce ?ZADAJ PYTANIE? na karcie produktu na stronie Sklepu tre?ci zapytania o produkt dost?pny w ofercie Sklepu Internetowego oraz adresu poczty elektronicznej, na ktry ma zosta? wys?ana informacja z odpowiedzi? na pytanie na temat produktu i klikni?ciu pola ?Wy?lij wiadomo???.

7.1.6.1. Us?uga Elektroniczna Zadaj pytanie o produkt ?wiadczona jest nieodp?atnie jednorazowo po z?o?eniu zapytania poprzez formularz dost?pny na Stronie Sklepu.

8. Wymagania techniczne niezb?dne do wsp?pracy z systemem teleinformatycznym, ktrym pos?uguje si? Us?ugodawca: (1) komputer, laptop lub inne urz?dzenie multimedialne z dost?pem do Internetu; (2) dost?p do poczty elektronicznej; (3) przegl?darka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wy?szej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wy?szej, Opera w wersji 12.0 i wy?szej, Google Chrome w wersji 23.0. i wy?szej, Safari w wersji 5.0 i wy?szej, Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wy?szej; (4) zalecana minimalna rozdzielczo?? ekranu: 1280720px; (5) w??czenie w przegl?darce internetowej mo?liwo?ci zapisu plikw Cookies oraz obs?ugi Javascript.


5 P?atno?ci


1. Wszystkie ceny w Sklepie s? cenami brutto, zawieraj?cymi podatek od warto?ci dodanej (VAT) w wysoko?ci wynikaj?cej z powszechnie obowi?zuj?cych przepisw prawa.
2. W przypadku walut obcych ceny w EUR, USD obliczane s? wg kursu sprzeda?y walut obcych NBP z dnia poprzedniego.
3. Warunkiem wydania Towaru jest zap?ata za Towar i koszty przesy?ki poza przypadkiem dostawy z p?atno?ci? przy odbiorze lub zwolnionej z op?aty po przekroczeniu kwoty ustalonej przez Sprzedawc?.
4. Klient ma do wyboru formy p?atno?ci okre?lone w zak?adce ?Formy p?atno?ci?.
5. Koszty dostawy Towaru do Klienta podane s? oddzielnie i okre?lone s? w cenniku dostawy.
6. Klient ma do wyboru nast?puj?ce formy p?atno?ci:
1) p?atno?? gotwk? za pobraniem ? przy odbiorze przesy?ki - dowodem p?atno?ci za Towar jest list przewozowy, na ktrym widnieje kwota pobrania,
2) przedp?ata ? przelew na konto bankowe Sprzedawcy w sposb tradycyjny,
3) przedp?ata ? p?atno?? kart? kredytow? lub elektronicznym przelewem za po?rednictwem systemu Przelewy24.
7. Klient dokonuje zakupu Towaru wed?ug cen oraz wysoko?ci kosztw dostawy obowi?zuj?cych w chwili z?o?enia Zamwienia. Wysoko?? kosztw dostawy uzale?niona jest od sposobu dostawy wybranego przez Klienta.
8. Dostawa realizowana jest na obszarze Polski i nast?puje za pomoc? firmy kurierskiej UPS lub w przypadku towarw wielkogabarytowych przesy?k? paletow? z u?yciem kuriera Rabenzgodnie z obowi?zuj?cym cennikiem.
9. W przypadku zmiany cennika us?ug ?wiadczonych przez podmioty realizuj?ce dostawy Sprzedawca ma prawo do zmiany wysoko?ci kosztw dostawy. Postanowienie to nie dotyczy Zamwie? ju? realizowanych.


6 Wysy?ka i dostawa Towaru


1. Dostawa Towaru nast?puje na adres wskazany przez Klienta podczas sk?adania Zamwienia.
2. Zamwiony Towar Sklep wysy?a za po?rednictwem dostawcw us?ug pocztowych lub kurierskich lub udost?pnia Towar do odbioru przez Klienta w siedzibie Sklepu po uprzednim umwieniu terminu odbioru Towaru.
3. W przypadku p?atno?ci za pomoc? karty p?atniczej lub przelewu online, o ktrych mowa w 5 ust. 5 pkt. 3 termin realizacji Zamwienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji.
4. W przypadku p?atno?ci o ktrej mowa w 5 ust. 5 pkt. 2 termin wysy?ki wyd?u?a si? o okres pomi?dzy z?o?eniem Zamwienia, a dat? zaksi?gowania nale?no?ci na rachunku bankowym Sprzedawcy.
5. W przypadku p?atno?ci za pobraniem Towar wysy?any jest niezw?ocznie.
6. Je?eli Sprzedawca nie mo?e spe?ni? ?wiadczenia z tego powodu, ?e Towar jest niedost?pny, niezw?ocznie, zawiadomi o tym Klienta i zwrci ca?? otrzyman? od niego sum? pieni??n?, je?eli jakakolwiek suma zosta?a ju? zap?acona albo zaproponuje ?wiadczenie zamienne, je?eli Klient wyrazi na nie zgod?.
7. Je?eli Sprzedawca nie mo?e wykona? ?wiadczenia o w?a?ciwo?ciach indywidualnie zamwionych przez Klienta z powodu przej?ciowej niemo?no?ci jego spe?nienia, Sprzedawca mo?e za zgod? Klienta spe?ni? ?wiadczenie zast?pcze, odpowiadaj?ce tej samej jako?ci i przeznaczeniu oraz za t? sam? cen? lub wynagrodzenie lub w inny ustalony przez strony sposb.
8. Zaleca si?, aby Klient w miar? mo?liwo?ci dokona? sprawdzenia stanu Towaru w momencie dostarczenia mu i odbioru Towaru, w obecno?ci przedstawiciela podmiotu realizuj?cego dostaw? (kurier, operator pocztowy).
9. Koszt dostawy poza terytorium Polski jest ustalany na podstawie wagi zamwionego towaru oraz adresu dostawy, na terenie krajw Unii Europejskiej wynosi 80 z? brutto do 30 kg, nie dotyczy Cypru i Malty. Przesy?ki powy?ej 30kg oraz na Cypr i Malt? s? wyceniane indywidualnie po przyj?ciu zamwienia do realizacji.
10. Dostawa Towaru na terenie Unii Europejskiej (nie dotyczy Cypru i Malty) dostarczane s? na koszt Sprzedawcy gdy zamwienie jest na kwot? powy?ej 3000 z? netto (700 EUR).


7 Prawo Konsumenta do odst?pienia od Umowy sprzeda?y


1. Konsument, mo?e odst?pi? od Umowy sprzeda?y bez podania przyczyn, sk?adaj?c stosowne o?wiadczenie w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Konsumenta zamwionego Towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wys?anie o?wiadczenia przed jego up?ywem w formie pisemnej (w wersji papierowej: , e-mail: serwis@ip-monitoring.pl, , fax: 12 376-89-09).
2. Zaleca si?, aby Konsument zamie?ci? w o?wiadczeniu czy zwrot pieni?dzy ma by? dokonany przez: kompensat?, przekaz pocztowy czy te? przelewem na podane konto, w razie braku wskazanej metody Sprzedawca dokona zwrotu w takiej samej formie jak nast?pi?a p?atno??.
3. Zaleca si?, aby Konsument z?o?y? o?wiadczenie w formie udost?pnionej przez Sprzedawc?, nie jest jednak obowi?zkowe w tej formie. O?wiadczenie dost?pne jest jako formularz zwrotu konsumenta. [link]
4. W przypadku okre?lonym w ust. 1 Konsument zwraca Towar Sprzedawcy niezw?ocznie, nie p?niej ni? w terminie 14 dni od z?o?enia o?wiadczenia o odst?pieniu od Umowy sprzeda?y. Zwrcony Towar powinien by? w stanie niezmienionym, chyba, ?e zmiana by?a konieczna w granicach zwyk?ego zarz?du, w tym powinien by? w stanie kompletnym.
5. Sprzedawca niezw?ocznie sprawdzi stan zwracanego Towaru.
6. Niezw?ocznie, lecz nie p?niej ni? w terminie 14 dni od dnia otrzymania o?wiadczenia Konsumenta, Sprzedawca zwrci wszystkie dokonane przez niego p?atno?ci.
7. Je?eli Konsument wybra? sposb dostarczenia rzeczy inny ni? najta?szy zwyk?y sposb dostarczenia oferowany przez Sprzedawc?, nie jest on zobowi?zany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztw.
8. W przypadku naruszenia przez Konsumenta warunkw okre?lonych w ust. 1 i 2 powy?ej o?wiadczenie o odst?pieniu od Umowy sprzeda?y jest bezskuteczne, Towar nie podlega zwrotowi, a Sprzedawca nie zwraca Konsumentowi wp?aconych nale?no?ci.
9. Prawo odst?pienia od Umowy sprzeda?y nie przys?uguje Konsumentowi w przypadkach okre?lonych w art. 3 ust. 1 i 2 oraz art. 38 Ustawy o prawach konsumenta z dn. 30 maja 2014 roku.
10. Konsument korzystaj?c z prawa do odst?pienia od Umowy zwraca Towar do Sprzedawcy na w?asny koszt pokrywaj?c koszty wysy?ki zwrotnej do Sprzedawcy.
11. Konsument ponosi odpowiedzialno?? za zmniejszenie warto?ci Towaru b?d?ce wynikiem korzystania z niego w sposb wykraczaj?cy poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy wchodz?cej w sk?ad Towaru.


8 Zwrot Towaru przez Firm?


1. Firma ma mo?liwo?? zwrotu zakupionego Towaru, w oryginalnym i nieuszkodzonym opakowaniu, pod warunkiem zg?oszenia Sprzedawcy zamiaru zwrotu Towaru w terminie 2 dni roboczych od dnia dostarczenia Firmie Towaru, z zastrze?eniem pozosta?ych postanowie? niniejszego paragrafu.
2. W szczeglnych przypadkach Firma mo?e odmwi? przyj?cia zwrotu Towaru zakupionego przez klienta b?d?cego Firm?.
3. Podstaw? zwrotu jest korekta dokumentu sprzeda?y (kopia korekty faktury). Rwnowarto?? ceny zap?aconej za Towar zostanie przekazana Firmie po dostarczeniu potwierdzonej kopii korekty faktury.
4. Zwrot wymaga dostarczenia formularza zwrotu dost?pnego na stronie Sklepu, ktry stanowi pisemne o?wiadczenie Firmy o odst?pieniu od Umowy sprzeda?y.
5. Towar zwracany Klient wysy?a za??czaj?c orygina? dokumentu zakupu wraz z informacj? czy zwrot pieni?dzy ma by? dokonany przez: kompensat? czy przelewem na podane konto, nie p?niej ni? 14 dni od daty z?o?enia formularza zwrotu z o?wiadczeniem wypowiedzenia Umowy sprzeda?y zawartej na odleg?o??.
6. Zwrcony Towar powinien by? w stanie niezmienionym, w tym powinien by? w stanie kompletnym. Towar zwracany powinien by? zapakowany w sposb gwarantuj?cy zabezpieczenie przesy?ki i jej zawarto?ci, w miar? mo?liwo?ci w oryginalne opakowanie.
7. Towar zwrcony wysy?k? na koszt Sklepu Internetowego nie zostanie przyj?ty do rozpatrzenia i zostanie zwrcony na koszt nadawcy, Sklep Internetowy nie przyjmuje przesy?ek odsy?anych za pobraniem.
8. Zwrotowi nie podlegaj? zapisane na no?nikach programy komputerowe po usuni?ciu przez klienta ich oryginalnego opakowania.


9 Reklamacje


1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta b?d?cego Konsumentem, je?eli Towar w chwili jego wydania jest niezgodny z Umow? sprzeda?y na podstawie r?kojmi za wady fizyczne i prawne.
2. Sprzedawca odpowiada z tytu?u r?kojmi za wady fizyczne, ktre istnia?y w chwili przej?cia niebezpiecze?stwa na Klienta b?d?cego Konsumentem lub wynik?y z przyczyny tkwi?cej w sprzedanym Towarze w tej samej chwili.
3. Wada fizyczna polega na niezgodno?ci Towaru z Umow? sprzeda?y, w szczeglno?ci je?eli:
a. nie ma w?a?ciwo?ci, ktre Towar okre?lonego rodzaju powinien mie? ze wzgl?du na cel w Umowie Sprzeda?y oznaczony albo wynikaj?cy z okoliczno?ci lub przeznaczenia,
b. nie ma w?a?ciwo?ci, o ktrych istnieniu Sprzedawca zapewni? Klienta, w tym przedstawiaj?c prbk? lub wzr,
c. nie nadaje si? do celu, o ktrym Klient poinformowa? Sprzedawc? przy zawarciu Umowy Sprzeda?y, a Sprzedawca nie zg?osi? zastrze?enia co do takiego jej przeznaczenia,
d. zosta?a Klientowi wydana w stanie niezupe?nym.
4. Je?eli Klientem jest Konsument, a wada fizyczna Towaru zostanie stwierdzona przed up?ywem roku od dnia wydania Towaru domniemywa si?, ?e wada lub jej przyczyna istnia?a w chwili przej?cia niebezpiecze?stwa na Klienta.
5. Odpowiedzialno?? Sprzedawcy z tytu?u niezgodno?ci Towaru z Umow? sprzeda?y trwa maksymalnie 2 lata od dnia, w ktrym Klient dowiedzia? si? o istnieniu wady lub je?eli Klient dowiedzia? si? o istnieniu wady dopiero na skutek powdztwa osoby trzeciej ? od dnia, w ktrym orzeczenie wydane w sporze z osob? trzeci? sta?o si? prawomocne.
6. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialno?ci z tytu?u r?kojmi, je?eli Klient wiedzia? o wadzie w chwili zawarcia Umowy sprzeda?y, rwnie? je?eli Towar nie ma w?a?ciwo?ci wynikaj?cych z publicznych zapewnie?, o ktrych mowa w art. 556 par. 2 K.C. je?eli zapewnie? tych nie zna? ani oceniaj?c rozs?dnie, nie mg? zna? albo nie mog?y one mie? wp?ywu na decyzj? Klienta o dokonaniu zakupu w sklepie w przypadku gdy ich tre?? zosta?a sprostowana przed zawarciem Umowy sprzeda?y.
7. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialno?ci z tytu?u r?kojmi gdy Towar to rzeczy oznaczone tylko co do gatunku pod warunkiem, ?e Klient nie b?d?cy Konsumentem wiedzia? o wadzie w chwili wydania Towaru.
8. Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialno?ci za wad? Towaru w szczeglnym przypadku nieprawid?owego zamontowania i uruchomienia rzeczy b?d?cej Towarem, je?eli czynno?ci te zosta?y wykonane przez osob? trzeci? nie zwi?zan? ze Sprzedawc?, albo przez Klienta niezgodnie z instrukcj? dostarczon? przez Sprzedawc?.
9. Je?eli sprzedany Towar ma wad?, Sprzedawca wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wad? usunie, w przeciwnym wypadku Konsument mo?e z?o?y? o?wiadczenie o obni?eniu ceny albo odst?pieniu od Umowy sprzeda?y.
10. Obni?ona cena powinna pozostawa? w takiej proporcji do ceny wynikaj?cej z Umowy Sprzeda?y, w jakiej warto?? Towaru z wad? pozostaje do warto?ci Towaru bez wady.
11. Konsument nie mo?e odst?pi? od Umowy Sprzeda?y, je?eli wada jest nieistotna.
12. Konsument, mo?e zamiast zaproponowanego przez Sprzedawc? zgodnie z postanowieniami powy?ej usuni?cia wady ??da? wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru ??da? usuni?cia wady, chyba ?e doprowadzenie Towaru do zgodno?ci z Umow? sprzeda?y w sposb wybrany przez Konsumenta jest niemo?liwe albo wymaga?oby nadmiernych kosztw w porwnaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawc?. Przy ocenie nadmierno?ci kosztw uwzgl?dnia si? warto?? Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a tak?e bierze si? pod uwag? niedogodno?ci, na jakie nara?a?by Konsumenta inny sposb zaspokojenia.
13. Je?eli spo?rd sprzedanych Towarw tylko niektre s? wadliwe i daj? si? od??czy? od Towaru wolnego od wad, bez szkody dla stron obu, uprawnienie Konsumenta do odst?pienia od Umowy sprzeda?y ograniczone jest do Towarw wadliwych.
14. Sprzedawca mo?e odmwi? zado??uczynienia ??daniu Konsumenta, je?eli doprowadzenie do zgodno?ci z Umow? sprzeda?y Towaru wadliwego w sposb wybrany przez Konsumenta jest niemo?liwe albo w porwnaniu z drugim mo?liwym sposobem doprowadzenia do zgodno?ci z Umow? sprzeda?y wymaga?oby nadmiernych kosztw.
15. W celu usprawnienia procesu reklamacyjnego zaleca si? do??czenie przez Klienta dowodu zakupu Towaru (paragon fiskalny lub faktura VAT).
16. W przypadku niezgodno?ci Towaru z Umow? sprzeda?y Konsument powinien odes?a? reklamowany Towar na koszt Sprzedawcy pod adres Alarm-Tech s.c. "SERWIS" Bole? ul. Graniczna 4 32-086 W?grzce, wraz z opisem niezgodno?ci podaj?c:

a. informacje i okoliczno?ci dotycz?cych przedmiotu reklamacji,
b. ??danie sposobu doprowadzenia Towaru do zgodno?ci z Umow? Sprzeda?y lub o?wiadczenie o obni?eniu ceny albo odst?pieniu od Umowy Sprzeda?y,
c. dane kontaktowe sk?adaj?cego reklamacj?.
17. Sprzedawca ustosunkuje si? do reklamacji Konsumenta niezw?ocznie w terminie do 14 dni roboczych od momentu zwrotu Towaru wraz z opisem niezgodno?ci. W przypadku, gdy weryfikacja niezgodno?ci wymaga zasi?gni?cia opinii bieg?ego, b?d? przedstawiciela producenta Towaru, termin do ustosunkowania si? Sklepu ulega przed?u?eniu o czas uzyskania przez Sklep takiej opinii. Sprzedawca poinformuje wwczas Konsumenta o wyd?u?onym terminie rozpatrzenia reklamacji z powodw, o ktrych mowa w zdaniu poprzednim.
18. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Sprzedawca doprowadzi Towar do stanu zgodnego z Umow? sprzeda?y zgodnie z ??daniem Konsumenta poprzez napraw? lub wymian? na nowy Towar, chyba ?e naprawa albo wymiana s? niemo?liwe lub wymagaj? nadmiernych kosztw. W przypadku, gdy naprawa albo wymiana s? niemo?liwe lub wymagaj? nadmiernych kosztw Konsument ma prawo domaga? si? stosownego obni?enia ceny albo odst?pi? od Umowy sprzeda?y, przy czym Konsument od Umowy sprzeda?y nie mo?e odst?pi?, gdy niezgodno?? Towaru z Umow? sprzeda?y jest nieistotna.
19. W przypadku umw zawieranych z Klientami nie b?d?cymi jednocze?nie Konsumentami, na podstawie art. 558 1 kodeksu cywilnego, odpowiedzialno?? Sprzedawcy z tytu?u r?kojmi jest wy??czona.
20. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialno?ci za szkody wynik?e z b??dnego wykorzystywania Towarw.
21. Sprzedawca mo?e odmwi? demonta?u i ponownego zamontowania, je?eli koszt tych czynno?ci przewy?sza cen? sprzedanego Towaru.
22. Klient, ktry jest Konsumentem ma mo?liwo?? skorzystania z alternatywnych, pozas?dowych sposobw rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze?, uprawniony jest do z?o?enia swojej skargi m.in. za po?rednictwem unijnej platformy internetowej ODR dost?pnej pod adresem: //ec.europa.eu/consumers/odr/.

23. Tryb post?powania reklamacyjnego dotycz?cy Us?ug Elektronicznych:

23.1. Reklamacje zwi?zane ze ?wiadczeniem Us?ug Elektronicznych przez Us?ugodawc? oraz pozosta?e reklamacje zwi?zanie z dzia?aniem Sklepu Internetowego (z wy??czeniem procedury reklamacji Produktu - 9 pkt. 16) Us?ugobiorca mo?e sk?ada? na przyk?ad:

23.1.1. pisemnie na adres: ul. Graniczna 4, 32-086 Bole?, poczta W?grzce;

23.1.2. w formie elektronicznej za po?rednictwem poczty elektronicznej na adres: serwis@ip-monitoring.pl;

23.2. Zaleca si? podanie przez Us?ugobiorc? w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczno?ci dotycz?cych przedmiotu reklamacji, w szczeglno?ci rodzaju i daty wyst?pienia nieprawid?owo?ci; (2) ??dania Us?ugobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych sk?adaj?cego reklamacj? ? u?atwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Us?ugodawc?. Wymogi podane w zdaniu poprzednim maj? form? jedynie zalecenia i nie wp?ywaj? na skuteczno?? reklamacji z?o?onych z pomini?ciem zalecanego opisu reklamacji.

23.3. Ustosunkowanie si? do reklamacji przez Us?ugodawc? nast?puje niezw?ocznie, nie p?niej ni? w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej z?o?enia.


10 Gwarancja


1. Sprzedawca wydaje dokument potwierdzaj?cy udzielon? gwarancj? jako?ci na Towary sprzedawane za po?rednictwem Sklepu, niezale?nie od innych uprawnie? Klienta przewidzianych Regulaminem.
2. W przypadku okre?lonym w ust. 1 z dokumentu gwarancji wynika, kto jest stron? zobowi?zan? z tytu?u udzielonej gwarancji jako?ci, tj. czy jest to Sprzedawca, producent, czy importer oraz okres na jaki gwarancja jako?ci zosta?a udzielona.
3. W przypadku wadliwego dzia?ania produktu nale?y wys?a? go na adres firmy: Alarm-Tech s.c. "SERWIS", Bole? ul. Graniczna 4, 32-086 W?grzce.
4. Podstaw? rozpatrzenia gwarancji jest ustalenie i potwierdzenie zakupu w Sklepie, na podstawie:
a. dostarczenia kopii dokumentu potwierdzaj?cego dokonanie zakupu (faktura, paragon), albo
b. dostarczenia informacji niezb?dnych do potwierdzenia zakupu: numer dokumentu zakupowego, nazwa Klienta, numer NIP w przypadku Firm.
5. Gwarancja nie obowi?zuje, gdy Towar dotkni?ty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewn?trznego lub powsta?ymi na drodze nieprawid?owej eksploatacji Towaru.
6. Gwarancji nie podlegaj?:
a. Towary z zerwanymi lub uszkodzonymi plombami gwarancyjnymi,
b. Towary posiadaj?ce uszkodzenia mechaniczne, wynikaj?ce z nieprawid?owego u?ytkowania, zanieczyszczenia, zalania, uszkodzenia powsta?e wskutek u?ycia niew?a?ciwych materia?w eksploatacyjnych (np. ?rodkw czyszcz?cych), w szczeglno?ci niezgodnie z za??czon? instrukcj? u?ytkowania,
c. Towary zmodyfikowane (uci?te lub przerobione wtyki),
d. uszkodzenia spowodowane wy?adowaniami atmosferycznymi i przepi?ciami,
e. Towary, w ktrych wgrano oprogramowanie pochodz?ce z innych ?rde? ni? zalecane przez producenta.
7. Wymagane jest pisemne podanie objaww uszkodzenia, a sugerowana forma zg?oszenia to formularz zg?oszenia reklamacyjnego, ktry jest dost?pny na stronie internetowej Sklepu.
8. Zg?oszenie gwarancyjne z?o?one przez Konsumenta zostanie rozpatrzone w terminie do 14 dni, licz?c od dnia dostarczenia Towaru, w przypadku Firmy w indywidualnie ustalonym terminie.
9. Gwarancja nie wy??cza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnie? Klienta, przys?uguj?cych z tytu?u przepisw o r?kojmi za wady Towaru, chyba, ?e takie uprawnienia uchylono w przypadku Klienta nie b?d?cego Konsumentem.
10. Gwarant nie ponosi odpowiedzialno?ci za utrat? danych oraz ustawie? konfiguracyjnych urz?dzenia, wynik?ych w skutek naprawy, b?d? uszkodzenia urz?dzenia.
11. Gwarant nie ponosi odpowiedzialno?ci za straty finansowe lub inne nast?pstwa cywilnoprawne powodowane wyst?pieniem wady w reklamowanym urz?dzeniu. W szczeglno?ci dotyczy to: utraty obrotu, zysku, mo?liwych korzy?ci, utraty danych, informacji, uszkodze? no?nikw.


11 Pozas?dowe sposoby rozpatrywania sporw z Konsumentami


1. Szczeg?owe informacje dotycz?ce mo?liwo?ci skorzystania przez Klienta b?d?cego Konsumentem z pozas?dowych sposobw rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze? oraz zasady dost?pu do tych procedur dost?pne s? w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzecznikw konsumentw, organizacji spo?ecznych, do ktrych zada? statutowych nale?y ochrona konsumentw, Wojewdzkich Inspektoratw Inspekcji Handlowej oraz pod nast?puj?cymi adresami internetowymi Urz?du Ochrony Konkurencji i Konsumentw: //www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; //www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz //www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
2. Klient b?d?cy Konsumentem posiada nast?puj?ce przyk?adowe mo?liwo?ci skorzystania z pozas?dowych sposobw rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze?:
a. Klient uprawniony jest do zwrcenia si? do sta?ego polubownego s?du konsumenckiego, o ktrym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygni?cie sporu wynik?ego z zawartej Umowy Sprzeda?y. Regulamin organizacji i dzia?ania sta?ych polubownych s?dw konsumenckich okre?la rozporz?dzenie ministra sprawiedliwo?ci z dnia 25 wrze?nia 2001 r. w sprawie okre?lenia regulaminu organizacji i dzia?ania sta?ych polubownych s?dw konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).
b. Klient uprawniony jest do zwrcenia si? do wojewdzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszcz?cie post?powania mediacyjnego w sprawie polubownego zako?czenia sporu mi?dzy Klientem, a Sprzedawc?. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewdzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dost?pna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczeglnych Wojewdzkich Inspektoratw Inspekcji Handlowej.
c. Klient mo?e uzyska? bezp?atn? pomoc w sprawie rozstrzygni?cia sporu mi?dzy Klientem, a Sprzedawc?, korzystaj?c tak?e z bezp?atnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentw lub organizacji spo?ecznej, do ktrej zada? statutowych nale?y ochrona konsumentw (m.in. Federacja Konsumentw, Stowarzyszenie Konsumentw Polskich). Porady udzielane s? pod przez Federacj? Konsumentw pod bezp?atnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentw Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.


12 Prawa autorskie


1. Nazwa Sklepu oraz wszelkie elementy Sklepu stanowi? w?asno?? Sprzedawcy lub Sprzedawca posiada zgody lub licencje na korzystanie z tych elementw, przy czym niezale?nie od ww. podstawy ka?dy ww. element stanowi przedmiot prawa autorskiego, przez co podlega ochronie prawnej. Wykorzystywanie i rozpowszechnianie ich bez zgody Sprzedawcy w jakikolwiek sposb jest zabronione.


13 Postanowienia ko?cowe


1. Zmiana tre?ci Regulaminu mo?e nast?pi? wy??cznie po uprzednim poinformowaniu Klientw o zakresie przewidywanych zmian nie p?niej ni? w terminie 7 dni przed dniem ich wej?cia w ?ycie. Zamwienia z?o?one w trakcie obowi?zywania poprzedniej wersji regulaminu b?d? realizowane zgodnie z jego postanowieniami. Je?eli Klient nie zgadza si? na wprowadzenie zmian w Regulaminie mo?e usun?? swoje konto w Sklepie.
2. Ewentualne spory powsta?e na tle realizacji Umowy sprzeda?y pomi?dzy Sprzedawc?, a Konsumentem, rozstrzygane b?d? przez s?d powszechny w?a?ciwy miejscowo i rzeczowo stosownie do przepisw kodeksu post?powania cywilnego.
3. Ewentualne spory powsta?e pomi?dzy Sprzedawc?, a Firm? rozstrzygane b?d? przez s?d powszechny w?a?ciwy miejscowo ze wzgl?du na siedzib? Sprzedawcy.
4. Regulamin obowi?zuje od dnia 10.01.2017 roku.


Regulamin obowi?zuj?cy przed zmian?, tj. do dn. 09 stycznia 2017 dost?pny jest tutaj:
regulamin do dn. 09.01.2017.

Reklamacje i zwroty
Polityka prywatno?ci

1
Postanowienia oglne

1.1. Administratorem danych osobowych zbieranych za po?rednictwem Sklepu Internetowego s? wsplnicy prowadz?cy wsplnie dzia?alno?? gospodarcz? w oparciu o umow? sp?ki cywilnej pod nazw? ALARM-TECH SYSTEMY ZABEZPIECZE? ANDRZEJ WO?NIAK, GRZEGORZ ?URAWSKI SP?KA CYWILNA (adres miejsca prowadzenia dzia?alno?ci i adres do dor?cze?: Bole?, ul. Graniczna 4, 32-086 W?grzce), NIP sp?ki cywilnej 6782683179, REGON sp?ki cywilnej 351559876, adres poczty elektronicznej: sklep@ip-monitoring.pl, numer telefonu +48 775453453, tj.:

Andrzej Wo?niak prowadz?cy dzia?alno?? gospodarcz? pod firm? ANDRZEJ WO?NIAK ALARM - TECH SYSTEMY ZABEZPIECZE? (adres miejsca prowadzenia dzia?alno?ci: os. Jagiello?skie 19, 31-834 Krakw) wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia?alno?ci Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra w?a?ciwego do spraw gospodarki, NIP 6781463151, REGON 351347298;
1.2. Grzegorz ?urawski prowadz?cy dzia?alno?? gospodarcz? pod firm? GRZEGORZ ?URAWSKI ALARM - TECH SYSTEMY ZABEZPIECZE? (adres miejsca prowadzenia dzia?alno?ci: os. Jagiello?skie 19, 31-834 Krakw) wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia?alno?ci Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra w?a?ciwego do spraw gospodarki, NIP 6782150299, REGON 351454829
- zwani dalej ?Administratorem? i b?d?cy jednocze?nie Us?ugodawc? Sklepu Internetowego i Sprzedawc?.

1.3. Dane osobowe w Sklepie Internetowym przetwarzane s? przez Administratora zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami prawa, w szczeglno?ci zgodnie z rozporz?dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osb fizycznych w zwi?zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep?ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (oglne rozporz?dzenie o ochronie danych) - zwane dalej ?RODO? lub ?Rozporz?dzenie RODO?. Oficjalny tekst Rozporz?dzenia RODO: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
1.4. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupw jest dobrowolne. Podobnie zwi?zane z tym podanie danych osobowych przez korzystaj?cego ze Sklepu Internetowego Us?ugobiorc? lub Klienta jest dobrowolne, z zastrze?eniem dwch wyj?tkw: (1) zawieranie umw z Administratorem - niepodanie w przypadkach i w zakresie wskazanym na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego i niniejszej polityce prywatno?ci danych osobowych niezb?dnych do zawarcia i wykonania Umowy Sprzeda?y lub umowy o ?wiadczenie Us?ugi Elektronicznej z Administratorem skutkuje brakiem mo?liwo?ci zawarcia tej?e umowy. Podanie danych osobowych jest w takim wypadku wymogiem umownym i je?eli osoba, ktre dane dotycz? chce zawrze? dan? umow? z Administratorem, to jest zobowi?zana do podania wymaganych danych. Ka?dorazowo zakres danych wymaganych do zawarcia umowy wskazany jest uprzednio na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego; (2) obowi?zki ustawowe Administratora - podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikaj?cym z powszechnie obowi?zuj?cych przepisw prawa nak?adaj?cych na Administratora obowi?zek przetwarzania danych osobowych (np. przetwarzanie danych w celu prowadzenia ksi?g podatkowych lub rachunkowych) i brak ich podania uniemo?liwi Administratorowi wykonanie tych?e obowi?zkw.
1.5. Administrator dok?ada szczeglnej staranno?ci w celu ochrony interesw osb, ktrych przetwarzane przez niego dane osobowe dotycz?, a w szczeglno?ci jest odpowiedzialny i zapewnia, ?e zbierane przez niego dane s?: (1) przetwarzane zgodnie z prawem; (2) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celw i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; (3) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celw, w jakich s? przetwarzane; (4) przechowywane w postaci umo?liwiaj?cej identyfikacj? osb, ktrych dotycz?, nie d?u?ej ni? jest to niezb?dne do osi?gni?cia celu przetwarzania oraz (5) przetwarzane w sposb zapewniaj?cy odpowiednie bezpiecze?stwo danych osobowych, w tym ochron? przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkow? utrat?, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomoc? odpowiednich ?rodkw technicznych lub organizacyjnych.
1.6. Uwzgl?dniaj?c charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolno?ci osb fizycznych o r?nym prawdopodobie?stwie i wadze zagro?enia, Administrator wdra?a odpowiednie ?rodki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywa?o si? zgodnie z niniejszym rozporz?dzeniem i aby mc to wykaza?. ?rodki te s? w razie potrzeby poddawane przegl?dom i uaktualniane. Administrator stosuje ?rodki techniczne zapobiegaj?ce pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesy?anych drog? elektroniczn?.
1.7. Wszelkie s?owa, wyra?enia i akronimy wyst?puj?ce w niniejszej polityce prywatno?ci i rozpoczynaj?ce si? du?? liter? (np. Sprzedawca, Sklep Internetowy, Us?uga Elektroniczna) nale?y rozumie? zgodnie z ich definicj? zawart? w Regulaminie Sklepu Internetowego dost?pnym na stronach Sklepu Internetowego.

2 PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH

2.1. Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy ? i w takim zakresie, w jakim ? spe?niony jest co najmniej jeden z poni?szych warunkw: (1) osoba, ktrej dane dotycz? wyrazi?a zgod? na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub wi?kszej liczbie okre?lonych celw; (2) przetwarzanie jest niezb?dne do wykonania umowy, ktrej stron? jest osoba, ktrej dane dotycz?, lub do podj?cia dzia?a? na ??danie osoby, ktrej dane dotycz?, przed zawarciem umowy; (3) przetwarzanie jest niezb?dne do wype?nienia obowi?zku prawnego ci???cego na Administratorze; lub (4) przetwarzanie jest niezb?dne do celw wynikaj?cych z prawnie uzasadnionych interesw realizowanych przez Administratora lub przez stron? trzeci?, z wyj?tkiem sytuacji, w ktrych nadrz?dny charakter wobec tych interesw maj? interesy lub podstawowe prawa i wolno?ci osoby, ktrej dane dotycz?, wymagaj?ce ochrony danych osobowych, w szczeglno?ci gdy osoba, ktrej dane dotycz?, jest dzieckiem.
2.2. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora wymaga ka?dorazowo zaistnienia co najmniej jednej z podstaw wskazanych w pkt. 2.1 polityki prywatno?ci. Konkretne podstawy przetwarzania danych osobowych Us?ugobiorcw i Klientw Sklepu Internetowego przez Administratora s? wskazane w kolejnym punkcie polityki prywatno?ci ? w odniesieniu do danego celu przetwarzania danych osobowych przez Administratora.

3
CEL, PODSTAWA, OKRES I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM

3.1. Ka?dorazowo cel, podstawa, okres i zakres oraz odbiorcy danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika z dzia?a? podejmowanych przez danego Us?ugobiorc? lub Klienta w Sklepie Internetowym. Przyk?adowo je?eli Klient decyduje si? na dokonanie zakupw w Sklepie Internetowym i wybierze odbir osobisty zakupionego Produktu zamiast przesy?ki kurierskiej, to jego dane osobowe b?d? przetwarzane w celu wykonania zawartej Umowy Sprzeda?y, ale nie b?d? ju? udost?pniane przewo?nikowi realizuj?cemu przesy?ki na zlecenie Administratora.
3.2. Administrator mo?e przetwarza? dane osobowe w Sklepie Internetowym w nast?puj?cych celach, na nast?puj?cych podstawach, w okresach oraz w nast?puj?cym zakresie:

-

Cel przetwarzania danych

Podstawa prawna przetwarzania i okres przechowywania danych

Zakres przetwarzanych danych

Wykonanie Umowy Sprzeda?y lub umowy o ?wiadczenie Us?ugi Elektronicznej lub podj?cie dzia?a? na ??danie osoby, ktrej dane dotycz?, przed zawarciem w/w umw

Artyku? 6 ust. 1 lit. b) Rozporz?dzenia RODO (wykonanie umowy)

Dane s? przechowywane przez okres niezb?dny do wykonania, rozwi?zania lub wyga?ni?cia w inny sposb zawartej umowy.

Zakres maksymalny: imi? i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowo??, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia dzia?alno?ci/siedziby (je?eli jest inny ni? adres dostawy).

W wypadku Us?ugobiorcw lub Klientw nie b?d?cych konsumentami Administrator mo?e przetwarza? dodatkowo nazw? firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Us?ugobiorcy lub Klienta.

Podany zakres jest maksymalny ? w przypadku np. odbioru osobistego nie jest konieczne podanie adresu dostawy.

Marketing bezpo?redni

Artyku? 6 ust. 1 lit. f) Rozporz?dzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora)

Dane s? przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie d?u?ej jednak ni? przez okres przedawnienia roszcze? w stosunku do osoby, ktrej dane dotycz?, z tytu?u prowadzonej przez Administratora dzia?alno?ci gospodarczej. Okres przedawnienia okre?laj? przepisy prawa, w szczeglno?ci kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszcze? zwi?zanych z prowadzeniem dzia?alno?ci gospodarczej wynosi trzy lata, a dla umowy sprzeda?y dwa lata).

Administrator nie mo?e przetwarza? danych w celu marketingu bezpo?redniego w przypadku wyra?enia skutecznego sprzeciwu w tym zakresie przez osob?, ktrej dane dotycz?.

Adres poczty elektronicznej

Marketing

Artyku? 6 ust. 1 lit. a) Rozporz?dzenia RODO (zgoda)

Dane przechowywane s? do momentu wycofania zgody przez osob?, ktrej dane dotycz? na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu.

Imi?, adres poczty elektronicznej, telefon

Wyra?enie przez Klienta opinii o zawartej Umowie Sprzeda?y

Artyku? 6 ust. 1 lit. a) Rozporz?dzenia RODO

Dane przechowywane s? do momentu wycofania zgody przez osob?, ktrej dane dotycz? na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu.

Adres poczty elektronicznej

Prowadzenie ksi?g rachunkowych

Artyku? 6 ust. 1 lit. c) Rozporz?dzenia RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowo?ci tj. z dnia 30 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 395)

Dane s? przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazuj?cymi Administratorowi przechowywanie ksi?g rachunkowych (5 lat, licz?c od pocz?tku roku nast?puj?cego po roku obrotowym, ktrego dane dotycz?).

Imi? i nazwisko; adres zamieszkania/prowadzenia dzia?alno?ci/siedziby (je?eli jest inny ni? adres dostawy), nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Us?ugobiorcy lub Klienta

Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszcze? jakie mo?e podnosi? Administrator lub jakie mog? by? podnoszone wobec Administratora

Artyku? 6 ust. 1 lit. f) Rozporz?dzenia RODO

Dane s? przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie d?u?ej jednak ni? przez okres przedawnienia roszcze? w stosunku do osoby, ktrej dane dotycz?, z tytu?u prowadzonej przez Administratora dzia?alno?ci gospodarczej. Okres przedawnienia okre?laj? przepisy prawa, w szczeglno?ci kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszcze? zwi?zanych z prowadzeniem dzia?alno?ci gospodarczej wynosi trzy lata, a dla umowy sprzeda?y dwa lata).

Imi? i nazwisko; numer telefonu kontaktowego; adres poczty elektronicznej; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowo??, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia dzia?alno?ci/siedziby (je?eli jest inny ni? adres dostawy).

W wypadku Us?ugobiorcw lub Klientw nie b?d?cych konsumentami Administrator mo?e przetwarza? dodatkowo nazw? firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Us?ugobiorcy lub Klienta.

-

4
ODBIORCY DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM

4.1. Dla prawid?owego funkcjonowania Sklepu Internetowego, w tym dla realizacji zawieranych Umw Sprzeda?y konieczne jest korzystanie przez Administratora z us?ug podmiotw zewn?trznych (takich jak np. dostawca oprogramowania, kurier, czy podmiot obs?uguj?cy p?atno?ci). Administrator korzysta wy??cznie z us?ug takich podmiotw przetwarzaj?cych, ktrzy zapewniaj? wystarczaj?ce gwarancje wdro?enia odpowiednich ?rodkw technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spe?nia?o wymogi Rozporz?dzenia RODO i chroni?o prawa osb, ktrych dane dotycz?.
4.2. Dane osobowe Us?ugobiorcw i Klientw Sklepu Internetowego nie s? przekazywane do krajw 3-cich poza obszar EOG. Przekazanie danych przez Administratora nie nast?puje w ka?dym wypadku i nie do wszystkich wskazanych w polityce prywatno?ci odbiorcw lub kategorii odbiorcw ? Administrator przekazuje dane wy??cznie wtedy, gdy jest to niezb?dne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezb?dnym do jego zrealizowania. Przyk?adowo, je?eli Klient korzysta z od

4.3. Dane osobowe Us?ugobiorcw i Klientw Sklepu Internetowego mog? by? przekazywane nast?puj?cym odbiorcom lub kategoriom odbiorcw:
4.3.1. przewo?nicy / spedytorzy / brokerzy kurierscy - w przypadku Klienta, ktry korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy Produktu przesy?k? pocztow? lub przesy?k? kuriersk?, Administrator udost?pnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewo?nikowi, spedytorowi lub po?rednikowi realizuj?cemu przesy?ki na zlecenie Administratora w zakresie niezb?dnym do zrealizowania dostawy Produktu Klientowi.

4.3.2. podmioty obs?uguj?ce p?atno?ci elektroniczne lub kart? p?atnicz? - w przypadku Klienta, ktry korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu p?atno?ci elektronicznych lub kart? p?atnicz? Administrator udost?pnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obs?uguj?cemu powy?sze p?atno?ci w Sklepie Internetowym na zlecenie Administratora w zakresie niezb?dnym do obs?ugi p?atno?ci realizowanej przez Klienta.
4.3.3. podmioty kredytuj?ce / leasingodawcy - w przypadku Klienta, ktry korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu p?atno?ci w systemie ratalnym lub p?atno?ci leasingowej Administrator udost?pnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu kredytodawcy lub leasingodawcy obs?uguj?cemu powy?sze p?atno?ci w Sklepie Internetowym na zlecenie Administratora w zakresie niezb?dnym do obs?ugi p?atno?ci realizowanej przez Klienta.
4.3.4. dostawcy systemu ankiet opiniuj?cych - w przypadku Klienta, ktry zgodzi? si? na wyra?enie opinii o zawartej Umowie Sprzeda?y, Administrator udost?pnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi dostarczaj?cemu system ankiet opiniuj?cych zawarte Umowy Sprzeda?y w Sklepie Internetowym na zlecenie Administratora w zakresie niezb?dnym do wyra?enia przez Klienta opinii za pomoc? systemu ankiet opiniuj?cych.
4.3.5. dostawcy us?ug zaopatruj?cy Administratora w rozwi?zania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umo?liwiaj?ce Administratorowi prowadzenie dzia?alno?ci gospodarczej, w tym Sklepu Internetowego i ?wiadczonych za jego po?rednictwem Us?ug Elektronicznych (w szczeglno?ci dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Sklepu Internetowego, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarz?dzania firm? i udzielania pomocy technicznej Administratorowi) - Administrator udost?pnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy dzia?aj?cemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezb?dnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejsz? polityk? prywatno?ci.
4.3.6. dostawcy us?ug ksi?gowych, prawnych i doradczych zapewniaj?cy Administratorowi wsparcie ksi?gowe, prawne lub doradcze (w szczeglno?ci biuro ksi?gowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna) - Administrator udost?pnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy dzia?aj?cemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezb?dnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejsz? polityk? prywatno?ci.

5. PRAWA OSOBY, KTREJ DANE DOTYCZ?

5.1. Prawo dost?pu, sprostowania, ograniczenia, usuni?cia lub przenoszenia - osoba, ktrej dane dotycz?, ma prawo ??dania od Administratora dost?pu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usuni?cia (?prawo do bycia zapomnianym?) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a tak?e ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczeg?owe warunki wykonywania wskazanych wy?ej praw wskazane s? w art. 15-21 Rozporz?dzenia RODO.
5.2. Prawo do cofni?cia zgody w dowolnym momencie ? osoba, ktrej dane przetwarzane s? przez Administratora na podstawie wyra?onej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporz?dzenia RODO), to ma ona prawo do cofni?cia zgody w dowolnym momencie bez wp?ywu na zgodno?? z prawem przetwarzania, ktrego dokonano na podstawie zgody przed jej cofni?ciem.
5.3. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ? osoba, ktrej dane przetwarzane s? przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposb i trybie okre?lonym w przepisach Rozporz?dzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczeglno?ci ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urz?du Ochrony Danych Osobowych.
5.4. Prawo do sprzeciwu - osoba, ktrej dane dotycz?, ma prawo w dowolnym momencie wnie?? sprzeciw ? z przyczyn zwi?zanych z jej szczegln? sytuacj? ? wobec przetwarzania dotycz?cych jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisw. Administratorowi w takim przypadku nie wolno ju? przetwarza? tych danych osobowych, chyba ?e wyka?e on istnienie wa?nych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrz?dnych wobec interesw, praw i wolno?ci osoby, ktrej dane dotycz?, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszcze?.
5.5. Prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezpo?redniego - je?eli dane osobowe s? przetwarzane na potrzeby marketingu bezpo?redniego, osoba, ktrej dane dotycz?, ma prawo w dowolnym momencie wnie?? sprzeciw wobec przetwarzania dotycz?cych jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest zwi?zane z takim marketingiem bezpo?rednim.
5.6. W celu realizacji uprawnie?, o ktrych mowa w niniejszym punkcie polityki prywatno?ci mo?na kontaktowa? si? z Administratorem poprzez przes?anie stosownej wiadomo?ci pisemnie lub poczt? elektroniczn? na adres Administratora wskazany na wst?pie polityki prywatno?ci lub korzystaj?c z formularza kontaktowego dost?pnego na stronie Sklepu Internetowego.

6
COOKIES W SKLEPIE INTERNETOWYM, DANE EKSPLOATACYJNE I ANALITYKA

6.1. Pliki Cookies (ciasteczka) s? to niewielkie informacje tekstowe w postaci plikw tekstowych, wysy?ane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzaj?cej stron? Sklepu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy te? na karcie pami?ci smartfona ? w zale?no?ci z jakiego urz?dzenia korzysta odwiedzaj?cy nasz Sklep Internetowy). Szczeg?owe informacje dot. plikw Cookies, a tak?e histori? ich powstania mo?na znale?? m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.
6.2. Administrator mo?e przetwarza? dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzaj?cych ze strony Sklepu Internetowego w nast?puj?cych celach:
6.2.1. identyfikacji Us?ugobiorcw jako zalogowanych w Sklepie Internetowym i pokazywania, ?e s? zalogowani;
6.2.2. zapami?tywania Produktw dodanych do koszyka w celu z?o?enia Zamwienia;
6.2.3. zapami?tywania danych z wype?nianych Formularzy Zamwienia, ankiet lub danych logowania do Sklepu Internetowego;
6.2.4. dostosowywania zawarto?ci strony Sklepu Internetowego do indywidualnych preferencji Us?ugobiorcy (np. dotycz?cych kolorw, rozmiaru czcionki, uk?adu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Sklepu Internetowego;
6.2.5. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiaj?cych sposb korzystania ze strony Sklepu Internetowego;
6.3. Standardowo wi?kszo?? przegl?darek internetowych dost?pnych na rynku domy?lnie akceptuje zapisywanie plikw Cookies. Ka?dy ma mo?liwo?? okre?lenia warunkw korzystania z plikw Cookies za pomoc? ustawie? w?asnej przegl?darki internetowej. Oznacza to, ?e mo?na np. cz??ciowo ograniczy? (np. czasowo) lub ca?kowicie wy??czy? mo?liwo?? zapisywania plikw Cookies ? w tym ostatnim wypadku jednak mo?e to mie? wp?yw na niektre funkcjonalno?ci Sklepu Internetowego (przyk?adowo niemo?liwym mo?e okaza? si? przej?cie ?cie?ki Zamwienia poprzez Formularz Zamwienia z uwagi na niezapami?tywanie Produktw w koszyku podczas kolejnych krokw sk?adania Zamwienia).
6.4. Ustawienia przegl?darki internetowej w zakresie plikw Cookies s? istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plikw Cookies przez nasz Sklep Internetowy ? zgodnie z przepisami taka zgoda mo?e by? rwnie? wyra?ona poprzez ustawienia przegl?darki internetowej. W braku wyra?enia takiej zgody nale?y odpowiednio zmieni? ustawienia przegl?darki internetowej w zakresie plikw Cookies.
6.5. Szczeg?owe informacje na temat zmiany ustawie? dotycz?cych plikw Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przegl?darkach internetowych dost?pne s? w dziale pomocy przegl?darki internetowej oraz na poni?szych stronach (wystarczy klikn?? w dany link):
w przegl?darce Chrome
w przegl?darce Firefox
w przegl?darce Internet Explorer
w przegl?darce Opera
w przegl?darce Safari
w przegl?darce Microsoft Edge


6.6. Administrator mo?e korzysta? w Sklepie Internetowym z us?ug Google Analytics, Universal Analytics dostarczanych przez firm? Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Us?ugi te pomagaj? Administratorowi analizowa? ruch w Sklepie Internetowym. Gromadzone dane przetwarzane s? w ramach powy?szych us?ug w sposb zanonimizowany (s? to tzw. dane eksploatacyjne, ktre uniemo?liwiaj? identyfikacj? osoby) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepie Internetowym. Dane te maj? charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawieraj? cech identyfikuj?cych (danych osobowych) osoby odwiedzaj?ce stron? Sklepu Internetowego. Administrator korzystaj?c z powy?szych us?ug w Sklepie Internetowym gromadzi takie dane jak ?rd?a i medium pozyskania odwiedzaj?cych Sklep Internetowy oraz sposb ich zachowania na stronie Sklepu Internetowego, informacje na temat urz?dze? i przegl?darek z ktrych odwiedzaj? stron?, IP oraz domen?, dane geograficzne oraz dane demograficzne (wiek, p?e?) i zainteresowania.
6.7. Mo?liwe jest zablokowanie w ?atwy sposb przez dan? osob? udost?pniania Google Analytics informacji o jej aktywno?ci na stronie Sklepu Internetowego - w tym celu mo?na zainstalowa? dodatek do przegl?darki udost?pniany przez firm? Google Inc. dost?pny tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

7POSTANOWIENIA KO?COWE

7.1. Sklep Internetowy mo?e zawiera? odno?niki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przej?ciu na inne strony, zapozna? si? z polityk? prywatno?ci tam ustalon?. Niniejsza polityka prywatno?ci dotyczy tylko Sklepu Internetowego Administratora.